۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير

نام مرکز / پایگاه بهداشتی درمانی

آدرس

نام مسئول

پایگاه ضمیمه

تلفن مرکز

مرکز ملایری

خ خورشید -  ک 26

فاطمه دانش

 

32733513

پایگاه سجادیه منتظری

خ جهاد – کوچه 49

ساناز پوربهی

 

32720972

پایگاه یاسین

بلوار آزادگان کوچه 25  بعدار خ هاشم نادری خ بوستان 11 بعد از نانوایی

ذکا اسدی

 

32431499

پایگاه ابوالفضل

خ جهاد کوچه 35

حبیبه زنگی آبادی

 

32732933

پایگاه ولایت

شهرک افضلی پور ساختمان سنبل 10-واحد2

زهرا ابوالحسن زاده

 

32716289