۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

دیابت

مراکز مجری دیابت:


۲۲بهمن، سراسیاب فرسنگی،نوریه، سعیدی، شهرک صنعتی، اردشیر همتی، امام حسن،

 

باقدرت،نکویی،ملایری،سینا،المهدی،شهید شفیعی، ۱۲فروردین،طاهراباد،سجادیه فرهنگیان،الغدیر،شرف آبادروند برنامه :شروع غربالگری دیابت و فشارخون از ابتدای مهرماه ماه ۱۳۹۰ در ۱۸ مرکز فوق الذکرجهت همه افراد ۳۰ سای به بالا

 

ناسایی افراد درمعرض خطر و ارجاع به آزمایشگاه مرجع(آزمایش رایگان

 

دریافت جوابیه آزمایشات توسط پیک مرکز بهداشت

 

درصورتیکه جواب آزمایش بالای ۱۲۶ باشد ارجاع جهت آزمایش مجدد قند خون ناشتا


پس ازانجام  نوبت دوم اگر آزمایش بالای ۱۲۶ باشد  فرد با فرم شماره ۲ به کلینیک دیابت باهنر واقع در بیمارستان باهنر ارجاع

    

می شود و لازم است بیماران شناسایی شده هر سه ماه یکبار توسط پزشک مرکز مربوطه  وسالی یکبار در کلینیک دیابت باهنر ارزیابی شود

 

مراکز مجری دیابت هر سه ماه یکبار آمار به مرکز بهداشت شهرستان تحویل داده و کارشناس مربوطه پس از تجزیه و تحلیل آمار را به مرکز بهداشت استان ارسال  می نمایددیابت وفشار خون روستاییروند برنامه :

 

غربالگری دیابت وفشارخون در مناطق روستایی هر سه سال یکبار انجام میشود وبعداز شناساییی افراد در معرض خطر و ارجاع به

 

آزمایشگا ه بیماران  شناسایی شده ماهیانه توسط بهورزو  هر سه ماه یکبار توسط پزشک مرکز مربوطه معاینه وویزیت

 

میشوند و در رم شماره ۴ در پرونده بیمار ثبت میشود و آمار مربوطه طی فرم شماره ۵ به صورت فصلی ارسال میگردد

 

مسئول ایتم تالاسمی:نظارت وپایش مراکز بهداشتی درمانی ، خانه های بهداشت ، مرکز مشاوره تالاسمی و تجهیز این مرکز، تجزیه و تحلیل آمارها وارسال به مرکز بهداشت استان

    

استراتژی اول این برنامه  زوجین بعداز گرفتن معرفی نامه از دفترخانه ازدواج جهت انجام آزمایشات به مرکز مرجع (مرکز بهداشتی درمانی دادبین)مراجعه درصورتیکه اندکس های مربوط به خونی موردی نداشته باشد

 

پزشک مرکز مشاوره ژنتیک(خانم دکتر محسنی) گواهی ایشان را صادر مینماید در غیر اینصورت زوجین تحت مشاوره قرار

 

گرفته در صورت نیاز به درمان  کم خونی تحت درمان قرار میگیرند وزوجینی که به صورت ژنتیک کم خونی دارند وجز ناقلین

 

تالاسمی هستند که با فرم شماره ۵ به مرکز بهداشتی درمانی محل زندگی زوجین ارجاع وتحت مراقبت قرار میگیرند آمار

 

 تالاسمی طی فرم شماره ۴ از مرکز مشاوره تالسمی و طی فرم شماره ۶ از مراکز بهداشتی درمانی تحت  پوشش به مرکز

  

بهداشت شهرستان ارسال میشود