۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

هپاتیتروند برنامه :

 

1-   آموزش پرسنل در زمینه هپاتیت های ویروسی منتقله از راه خون و تکمیل فرم آماری مربوطه در صورت بیماریابی و ارسال به مرکز
 

2-   بررسی اطرافیان  در تماس با فرد آلوده و انجام واکسیناسیون هپاتیت B
 

3-   غربالگری تمامی زنان بارداراز لحاظ آزمایش HBS Ag
 

4-    ارجاع موارد مثبت به متخصص عفونی و آموزش تزریق همزمان ایمنوگلوبولین و واکسن هپاتیتB بصورت همزمان در دو عضله جداگانه و در ۶ ساعت اول تولد به نوزاد وی
 

5-   هماهنگی و واکسیناسیون گروههای در معرض خطر
 

6-   استخراج آمار و عملکرد شهرستان کرمان و ارائه به معاونت بهداشتی
 

7-    ثبت موارد HBS Ag  مثبت در سامانه آنلاین هپاتیت اداره بیماریهای واگیر