۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

هاری

 روند برنامه :مورد حیوان گزیده به مرکز هاری مرکز بهداشت شهرستان مراجعه می کند در ابتدای آموزش در مورد شستشوی زخم به مراجعه کننده

 واکسیناسیون طبق دستورالعمل می گیرد و کارت مخصوص همراه با درج تاریخ های بعدی به حیوان گزیده داده می شود در صورت تأخیر

پیگیری و اطلاع رسانی به نزدیکان فرد مورد گزش از طریق تماس تلفنی انجام می گیرد دریافت گزارشات حیوان گزیدگی از مرکز باهنر و

درج در دفترچه پیگیری جهت دنبال کردن واکسیناسیون بموقع در مراحل بعد


                    
مراکز زیر مجموعه:

دادبین-کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت-پایگاههای افاغنه و کلیه بیمارستانها