۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

فلج اطفال

 

بیماری فلج اطفال به این علت حائز اهمیت می باشد که درجهان در حال ریشه کنی می باشد و بروز حتی یک مورد نیز به عنوان اپیدمی محسوب می شود، کشور ایران نیز همگام با سایر کشورهای جهان در این زمینه فعالیت می کند:

*آموزش تعاریف، راههای انتقال و نحوه برخورد با مورد مشکوک به پرسنل بهداشتی 
*حساس سازی پرسنل بهداشتی با ارسال دستورالعمل های جدید


 *بیماریابی و گزارش سریع و تلفنی موارد مشکوک


بررسی موارد مشکوک بصورت فوری و گزارش تلفنی به استان جهت گزارش به سطح کشوری و سازمان بهداشت جهانی


*تهیه ۲ نمونه مدفوع و ارسال به آزمایشگاه وروس شناسی کشوری طی ۳ روز جهت تایید یا رد بیماری از موارد مشكوك


*واکسیناسیون کودکان برعلیه بیماری در تمامی نقاط شهرستان و حتی جمعیتهای عشایری و حاشیه نشینها


واکسیناسیون همگانی کودکان بصورت چند سالی یکبار


لکه گیری واکسیناسیون در مناطقی که پوشش پایینی دارند و در مهاجرین خارجی در اوایل هر سال در دو نوبت


*انجام پژوهش در رابطه با ایتم های مربوطه


*نظارت، پایش و  ارزشیابی مراکز تحت پوشش


*مشارکت در بررسی و پیگیری اپیدمی های ایجاد شده در سطح منطقه

شرح وظایف:

۱برآورد واکسن مورد نیاز شهرستان به صورت ماهیانه و ارسال به مرکز بهداشت استان


۲نظارت بر زنجیره سرد مراکز تابعه، تامین و درخواست ابزارهای مورد نیاز زنجیره سرد


۳-  محاسبه پوشش واکسیناسیون شهرستان به تفکیک شهر ،روستا ،مهاجرین و اتباع بیگانه،سیار و ارسال به مرکز استان و ثبت در پرتابل وزارتخانه
۴ارسال امار واکسیناسون فرم ۱۰۵ به صورت ماهیانه به پرتابل وزارتخانه


۵برنامه ریزی در جهت حضور تیم های پایگاه مراقبت مرزی جهت پروازهای عتبات و عالیات


۶محاسبه مبلغ اضافه کار مراکز که در طول ماه بیش از ۳۰۰مود تزریق داشته اند.


۷صدور کارت بین الملل واکسیناسون

مراحل صدور کارت 

۱مراجعه جهت مشاوره و راهنمایی های لازمه


۲ارائه کلیه سوابق واکسیناسون و در صورت نداشتن سابقه،تزریق واکسنهای الزام منوط به کشور مقصد و ارائه گواهی و کارت واکسنهای تزریق شده 


۳کپی صفحه اول شناسنامه


۴کپی صفحه اول گذر نامه


۵یک قطعه عکس ۳*۴


۶واریزمبلغ ۳۰۰۰۰۰ریال به حساب ۰۹/۲۲۰۴۴۶در وجه درامد های بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان کرمان