۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

هیپوتیروییدی


مراکز زیرمجموعه :

مراکز نمونه گیـری هیپوتیروئیـدی باغیـن – مـاهـان – گلبـاف – چتـرود – شهداد – راین – پایگاه وحدت – پایگاه مهرگان – پایگاه دشت زحمتکشان – بیمارستان افضلی پور- بیمارستان ارجمند


روند برنامه :

مراکز نمونه گیری کلیه نوزادان ۵-۳ روز را فراخوان کرده ، والدین مبلغ ۱۸۹۰۰ تومان بحساب ۰۹/۲۲۰۴۴۶ بانک ملت جام واریز و در صورتی

 که نمونه مجدد باشد به ازای هر نمونه مجدد ۸۰۰۰ تومان واریز کرده و فیش خود را تحویل نمونه گیر نمایند . نمونه گیرهایی که در مراکز

نمونه گیری اطراف می باشند بعد از گرفتن نمونه ، نمونه ها را از طریق پست به مرکز دادبین ارسال می نمایند و کسانیکه در شهر

کرمان می باشند جهت نمونه گیری  به مرکز دادبین مراجعه می کنند مرکز دادبین نمونه ها را آزمایش کرده و موارد مشکوک  را به

کارشناس برنامه در مرکز بهداشت شهرستان کرمان اعلام می کند . کارشناس برنامه موارد مشکوک را از طریق تلفن پیگیری و طی

فرمی ( فرم ارجاع ) به فوکال یوینت برنامه آقای دکتر باوفا ارجاع می کند ، آقای دکتر باوفا موارد بیماری را به کارشناس برنامه اعلام و کارشناس برنامه طی فرم شماره ۴ بیماران را به مراکز بهداشتی درمانی جهت مراقبت اعلام می کند .
 

آمار بیماران در فرم شماره ۴ در نـرم افزار مخصوص ثبت و ۶ ماهی یکبار به استان اعلام میگردد و آمار از کلیه مراکز نمونه گیری جمع آوری و به استان فصلی گزارش می شود .
 

آیتم حوادث : کلیه حوادث طی فرمی در مرکز باهنر و اورژانـس های اطراف کرمـان جمع آوری و ثبـت کامپیـوتـر شده و به استان ارسال میگردد
 

جمع آوري اطلاعات مربوط به سلامت و بيماري در شهرستان و تجزيه و تحليل آنها بمنظور شناسايي بيماري ها و مشكلات بهداشتي شايع در شهرستان و برنامه ريزي و اجراي مداخله و راهكارهاي مناسب جهت مقابله با آنها (بيماري هاي واگير و غير واگير