۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند

Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
ریاست مرکز
Collapse معاونتهامعاونتها
معاون فنی
معاون اجرایی
حراست
روابط عمومی
Collapse واحد های فنیواحد های فنی
Collapse گسترشگسترش
فناوری اطلاعات
نیروی انسانی
جمعیت
ساختمان
برنامه پزشک خانواده و بیمه روستائی
برنامه طرح تحول سلامت شهری
سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)
بازآموزی و آموزش ضمن خدمت
امور دارویی
نظام آمار واطلاعات
امور بهورزی
پزشکی - اجتماعی
Collapse دستور العمل هادستور العمل ها
Collapse بهبود استانداردبهبود استاندارد
تجهیزات
ساختمان
دستور العمل
Collapse پیشگیری و مبارزه بابیماریهای واگیر و غیرواگیرپیشگیری و مبارزه بابیماریهای واگیر و غیرواگیر
قلب وعروق
دیابت
مالاریا
آنفلوانزا
ایدز
آسم
هپاتیت
جذام
سل
حیوان گزیدگی - هاری
فلج اطفال
سرخک
هیپوتیروییدی
آموزش و ارتقاء سلامت
سلامت نوجوانان و جوانان
سلامت محیط
سلامت کار
آموزشگاه بهورزی
Collapse واحد های اداری مالیواحد های اداری مالی
Collapse اداریاداری
امور اداری
کارگزینی
دبیرخانه و ماشین نویسی
Collapse مراکز بهداشتی درمانیمراکز بهداشتی درمانی
Collapse مرکز خدمات جامع سلامت شهریمرکز خدمات جامع سلامت شهری
مرکز خدمات جامع سلامت شهری/روستایی سرآسیاب
مرکز خدمات جامع سلامت شهری(22بهمن)
مرکز خدمات جامع سلامت شهری(شهید باقدرت جوپاری)
مرکز خدمات جامع سلامت شهری(بیگ زاده)
مرکز خدمات جامع سلامت شهری(سینا)
مرکز خدمات جامع سلامت شهری(شهید اسدی)
مرکز خدمات جامع سلامت شهری(سجادیه ابوحامد)
مرکز خدمات جامع سلامت شهری(ملایری)
مرکز خدمات جامع سلامت شهری(12 فروردین)
مرکز خدمات جامع سلامت شهری(الغدیر)
مرکز خدمات جامع سلامت شهری/روستایی
Collapse معرفیمعرفی
مرکز بهداشت شهرستان کرمان
Collapse معرفی شهر کرمانمعرفی شهر کرمان
جاذبه های طبیعی شهرستان کرمان
مراکز تفریحی شهر کرمان
موزه های شهرستان کرمان
صنایع دستی و سوغات شهرستان کرمان
جاذبه های دیدنی شهرستان کرمان
ارتباط با رئیس مرکز