۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير

Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
ریاست و معاونین
حراست
روابط عمومی
Collapse واحد های فنیواحد های فنی
گسترش
فناوری اطلاعات
Collapse پیشگیری و مبارزه بابیماریهای واگیر و غیرواگیرپیشگیری و مبارزه بابیماریهای واگیر و غیرواگیر
قلب وعروق
دیابت
مالاریا
آنفلوانزا
ایدز
آسم
هپاتیت
جذام
سل
حیوان گزیدگی - هاری
فلج اطفال
سرخک
هیپوتیروییدی
سلامت خانواده و جمعیت
سلامت روان
سلامت دهان و دندان
آموزش و ارتقاء سلامت
امور دارویی
سلامت نوجوانان و جوانان
سلامت محیط
سلامت کار
نظام آمار واطلاعات
واحد تغذیه
آموزشگاه بهورزی
آزمایشگاه مرکزی
Collapse واحد های اداری مالیواحد های اداری مالی
Collapse اداریاداری
امور اداری
کارگزینی
دبیرخانه و ماشین نویسی
نقلیه
خدمات
Collapse مالیمالی
اسناد پزشکی
انبار تجهیزات
کارپردازی
Collapse مراکز بهداشتی درمانیمراکز بهداشتی درمانی
Collapse مرکز خدمات جامع سلامت شهریمرکز خدمات جامع سلامت شهری
مرکز خدمات جامع سلامت شهری/روستایی سرآسیاب
مرکز خدمات جامع سلامت شهری(22بهمن)
مرکز خدمات جامع سلامت شهری(شهید باقدرت جوپاری)
مرکز خدمات جامع سلامت شهری(بیگ زاده)
مرکز خدمات جامع سلامت شهری(سینا)
مرکز خدمات جامع سلامت شهری(شهید اسدی)
مرکز خدمات جامع سلامت شهری(سجادیه ابوحامد)
مرکز خدمات جامع سلامت شهری(ملایری)
مرکز خدمات جامع سلامت شهری(12 فروردین)
مرکز خدمات جامع سلامت شهری(الغدیر)
مرکز خدمات جامع سلامت شهری/روستایی
Collapse معرفیمعرفی
مرکز بهداشت شهرستان کرمان
Collapse معرفی شهر کرمانمعرفی شهر کرمان
جاذبه های طبیعی شهرستان کرمان
مراکز تفریحی شهر کرمان
موزه های شهرستان کرمان
صنایع دستی و سوغات شهرستان کرمان
جاذبه های دیدنی شهرستان کرمان
ارتباط با رئیس مرکز