۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير

نام مرکز / پایگاه بهداشتی درمانی

آدرس

نام مسئول

پایگاه ضمیمه

تلفن مرکز

مرکز خدمات جامع سلامت شهری/روستایی سرآسیاب

  نبش میدان سرآسیاب

بتول محمدی

33416323

33411499

پایگاه سلامت شهری غیرضمیمه شماره 1 سرآسیاب

سرآسیاب فرسنگی-نرسیده به گان 05 - سمت چپ

زینب پورمحی آبادی

 

33415223

پایگاه سلامت شهری غیرضمیمه شماره 2 سرآسیاب(شهرک صنعتی - حاشیه)

شهرک صنعتی ،کوچه شماره 11 جنب نانوایی

الهام نیکویی

 

33350390

پایگاه سلامت شهری غیرضمیمه شماره 3 سرآسیاب (12 امام)

خیابان سرباز - کوچه 24 سمت چپ جنب پارک

فاطمه قادری پور

 

33312983