۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير

نام مرکز / پایگاه بهداشتی درمانی

آدرس

نام مسئول

پایگاه ضمیمه

تلفن مرکز

مرکز 12 فروردین

20 متری نادر کوچه 1 پلاک 22

فاطمه نیکی رشیدی

32487542

32487540

 پایگاه امیرکبیر

طاهراباد

طاهرآباد – مقابل مجتمع آموزشی

مریم سیف الدینی

 

32113636

 پایگاه پارس

بلوار کشاورز کوچه شماره 2

مهدیه کاربخش

 

32110996

 پایگاه آزادگان

خیابان شفا  -  حدفاصل کوچه 2 و 4

ملیحه زینلی

 

32125349