۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

سل  

روند برنامه :

 


​۱آموزش به پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت در زمینه بیماری سل ، درمان ٬ پایش و پیگیری بیماران
 

۲هماهنگ کننده سل شهرستان کرمان در تشخیص بیماران در مرکز دادبین و ارجاع به مراکزتحت پوشش
 

۳هماهنگ کننده سل شهرستان کرمان با معاونت بهداشتی ودادبین و مراکزبهداشتی درمانی در زمینه تامین دارو و سایر ملزومات
 

۴ثبت پورتال وزارت بهداشت و ورود اطلاعات و داده های بیماران در نرم افزار مربوطه
 

۵استخراج و آنالیزآمار و شاخص ها و ارائه به معاونت بهداشتی و اداره سل و جذام
 

۶پیگیری بیماریابی و گزارشات بیمارستانها و مراکز
 

۷نظارت بر روند درمان و پایش بیماران در مراکز