۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

معرفی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها


آقای مصطفی بلوردی

مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 31215783

 


 

 


آقای مهدی ابراهیمی میمند

جانشین مسئول پیشگیری از بیماری ها

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیماری ها

شماره تماس: 31215783

 


 

 


آقای مهدی فروزان

سمت: کارشناس هیپوتیروئیدی ، شنواسنجی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 31215783

 


 

 


آقای مجید محمدی

سمت: مسئول سیاری مرکز بهداشت 

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 31215783

 


 

 


آقای مجتبی محمدی

سمت: مسئول زنجیره سرد شهرستان کرمان  

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 31215785

 


 

 


 خانم آذرحاجی ماهانی

سمت: کارشناس پرستاری و واکسیناسیون 

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 31215785

 


 

 


خانم سهیلا شهداد نژاد

سمت: کارشناس واکسیناسیون   

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 31215782

 


 

 


خانم مهناز شیخ شعاعی

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریها - آیتم سل ، جذام   

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 31215782

 


 

 


خانم مهدیه پورابراهیمی

سمت: کارشناس آیتم های دیابت و فشارخون شهری  

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 31215782

 


 

 


خانم مرضیه نظری چمک

سمت: کارشنای آسم ، بیماری های فشار خون و دیابت 

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 31215782

 


 

 


معصومه مظفری

سمت: کارشناس بیماری های مشترک بین انسان و حیوان 

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 31215782

 


شرح وظایف کلی واحد پیشگیری از بیماریها:

نظارت و برنامه ریزی در جهت کنترل بیماریها

تدوین برنامه عملیاتی  نظارت مراکز بهداتی درمانی
 
شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی
 
پیگیری و بررسی موارد اپیدمی وآندمی بیماریها
 
نظارت، پایش و  ارزشیابی مراکز تحت پوشش
 
علام و اتخاذ راههای کاهش بیماریهای واگیر و غیر واگیر در سطح شهرستان 
 
اجرای دستورالعملهای ارسال شده از وزارتخانه و معاونت بهداشتی
 
 تقسیم نیروهای کاری در سطح منطقه و ستاد و همچنین شرح وظایف
 
 بالا بردن شاخص سلامت  مرتبط با واحد بیماریها  در سطح منطقه
 
 گزارش بازدید و پایش پرسنل و جمع بندی نکات و مشکلات منطقه
 
 اجرای طرحهای کشوری در سطح شهرستان و منطقه ای
 
 تشکیل کمیته بیماریهای واگیر و غیر واگیر
 
 نظارت بر ارسال به موقع نمونه های گرفته شده از آزمایشگاه
 
 مکاتبات اداری
 
 هماهنگی برون بخشی و درون بخشی در زمینه های کاری
 
 نظارت بر اجرای شرح وظایف توسط پرسنل در مراکز محیطی
 
 نظارت بر ارسال گزارشات هفتگی، ماهیانه ،فصلی و سالیانه واحد
 
 جلب همکاری درون و برون بخشی جهت ارتقای برنامه های واگیر و غیر واگیر
 
 شرکت در جلسات درون واحدی ،ستادی و شهرستانی
 
 شرکت در کارگاههای کلاسهای آموزشی و سمینارهای مربوطه مرکز بهداشت استان و دانشگاه علوم پزشکی
 
 تعیین نیروهای شرکت کننده در کارگاهها و کلاسهای آموزشی در خصوص موضوعات واحد بیماریها
 
 اختصاص و هزینه کرد ردیفهای بهداشتی در راستای ارتقای برنامه ها و عملکرد پرسنل
 
 ارزشیابی دوره ای و سالیانه پرسنل واحد
 
 هماهنگی و برنامه ریزی جهت اجرای طرحهای مربوطه در سطوح کشوری،استانی و شهرستانی