۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

معرفی واحد سلامت دهان و دندان


آقای دکتر رسول حسن زاده

مسئول واحد سلامت دهان و دندان

مدرک تحصیلی: دکتری حرفه ای

تلفن تماس : 31215815

 

 


 

 


خانم حمیده شانکستانی

کارشناس واحد سلامت دهان و دندان

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تلفن تماس : 31215815

 

شرح وظایف:

مسئول پیگیری وارنیس فلوراید - برآورد و توزیع مواد و وسایل مصرفسی واحد های دندان پزشکی

 


 

 


خانم روح انگیزاحمدی

سمت: کارشناس واحد سلامت دهان و دندان

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تلفن تماس : 31215815

 

شرح وظایف:

پیگیری طرح عاری از پوسیدگی - عقد قرداد دندان پزشکاه خانواده 

 


 

 


خانم دکتر شیوا مجد رزاده

سمت: کارشناس واحد سلامت دهان و دندان

مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای

تلفن تماس : 31215815

 

شرح وظایف:

پایش فصلی واحد های دندان پزشکی - کنترل عملکرد دندان پزشکان خانواده 

 


 شرح وظایف کلی واحد سلامت دهان و دندان:

 * برنامه ریزی اجرایی در راستای اهداف بهداشت دهان ودندان ،نظارت بر اجرای برنامه های تعیین
شده از طرف معاونت بهداشتی و کنترل نحوه و میزان فعالیت دندانپزشکان و بهداشتکاران دهان 
ودندان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهرستان

* تهیه مواد کمک آموزشی از قبیل جزوه ،پوستر،اسلاید، پمفلت جهت ارتقا سطح آگاهی جامعه و

آموزش مسئولین،مربیان بهورزی و کاردانهای بهداشت خانواده در خصوص بهداشت دهان ودندان در

سطح شهرستان

* جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز بهداشتی درمانی تابع شهرستان

* تهیه گزارش فعالیت های بهداشت دهان ودندان شهرستان

* پایش ونظارت بر عملکرد بهورزان منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی 

*ارئه خدمات پیشگیری مانند فلوراید تراپی و فیشورسیلانت در درمانگاهها و مهد کودکهای سطح 
شهرستان

* آموزش مدیران ،معلمین ،مربیان بهداشت مدارس و سایر گروههای غیر تخصصی در منطقه تحت 

پوشش 

* راه اندازی تجهیزات و یونیت دندانپزشکی ،تعمیر وسایل و تجهیزات دندانپزشکی