۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

معرفی واحد آموزش و ارتقاء سلامت

 


آقای دکتر امین گوشه

مسئول واحد آموزش و ارتقاء سلامت

مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای

تلفن تماس : 31215761

 

 

شرح وظایف:

 

 

مسئول واحد-رابط آموزشی دانشجویان- رابط آموزشی هنرجویان هنرستان-اجرای برنامه پنجم طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت:برنامه ملی خودمراقبتی ،توانمندسازی اقراد وارتقاء سواد سلامت جامعه:برنامه خودمراقبتی فردی:سفیرسلامت خانوار-سفیر سلامت دانش آموزی –سفیر سلامت دانشجویان-خودمراقبتی اجتماعی-خودمراقبتی سازمانی-تشکیل گروه های خودیار-نیازسنجی-برنامه نویسی عملیاتی- تشکیل کمیته بررسی رسانه های آموزشی تولید شده توسط پرسنل(پوستر-پمفلت-..) -سامانه ارس (ارزشیابی رسانه های آموزشی تولیدشده)–پایش ونظارت بر مراکزبهداشتی –برنامه ریزی ونظارت برآموزش پرسنل-برپایی نمایشگاه-برپایی کمپین-تجزیه وتحلیل آمار-هماهنگی آموزش به عموم مردم دردانشگاه ها،مدارس،کمیته امداد ،فرهنگسراهاو..- طراحی پوستر وبنر- شرکت در کمیته های تشکیل شده در مرکز بهداشت-...

 

 


 

 

 


خانم سرور کاظمی

سمت: کارشناس واحد آموزش سلامت

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

تلفن تماس : 31215761

 

 

شرح وظایف:

 

اجرای برنامه پنجم طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت:برنامه ملی خودمراقبتی ،توانمندسازی اقراد وارتقاء سواد سلامت جامعه:برنامه خودمراقبتی فردی:سفیرسلامت خانوار-سفیر سلامت دانش آموزی –سفیر سلامت دانشجویان-خودمراقبتی اجتماعی-خودمراقبتی سازمانی-تشکیل گروه های خودیار-نیازسنجی-برنامه نویسی عملیاتی- تشکیل کمیته بررسی رسانه های آموزشی تولید شده توسط پرسنل(پوستر-پمفلت-..) -سامانه ارس (ارزشیابی رسانه های آموزشی تولیدشده)–پایش ونظارت بر مراکزبهداشتی –نظارت برآموزش پرسنل-برپایی نمایشگاه-برپایی کمپین-تجزیه وتحلیل آمار -هماهنگی آموزش به عموم مردم دردانشگاه ها،مدارس،کمیته امداد ،فرهنگسراهاو..- طراحی پوستر وبنر- شرکت در کمیته های تشکیل شده در مرکز بهداشت-...

 


 

 


خانم مینا شرفی

سمت: کارشناس واحد آموزش سلامت

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تلفن تماس : 31215761

 

 


شرح وظایف کلی  واحد آموزش وارتقاء سلامت:

* ارزیابی نیازها ، منابع و ظرفیت های آموزش سلامت

* طراحی ، برنامه ریزی ، اجرا و پایش برنامه های آمـوزش سلامـت همگانـی و آمـوزشهای فردی ، خانوادگی و گروهی سلامت

* مدیریت ارزشیابی و تحقیق های مرتبط با آموزش سلامت

* مدیریت آموزش خود مراقبتی در سلامت ، ناخوشی جزئی  بیماری و نظارت بر تـوزیـع و

آمـوزش استفاده از ابزارهای خودمراقبتی برای تمام جمعیت هدف تحت پوشش

* شناسایی امکانات محلی و سازماندهی مردم برای اقدامات اجتماعی حامی سلامت

* نیازسنجی ، برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی مشارکتی مداخلات سلامت محور محلی برای آموزش سلامت همگانی ، آموزش خود مراقبتی و آموزش بیمار از طریق رسانه هـای ارتبـاط جمعـی ، موقعیت های محلی و رسانه های کوچک

* جمع آوری ، پردازش و تحلیل منظم آمار و اطلاعات شاخص ها و تهیـه گزارش های دوره ای از عملکرد فعالیت های آموزش و ارتقای سلامت و پیشنهاد مداخلات بهبود متناسب با مخاطب عام و مدیران

* اجرای سایر برنامه های ملی آموزش و ارتقای سلامت که از سوی وزارت متبوع ابلاغ می شود .

* هماهنگی و اجرای برنامه ملی ارتقای سلامت در محیط کار، مدارس ، دانشگاهها ، پادگان ها ، مساجد ، مراکز ورزشی ، مراکز فرهنگی و هنری

شرح وظایف رابط آموزشی

*    بروزرسانی شناسنامه آموزشي كاركنان و به روز نگهداشت آنها 

 *   تلاش در جهت توسعه و گسترش آموزش و روشهاي توانمند سازي كاركنان

*  نظارت بر نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي

 *  برنامه ريزي و نياز سنجي آموزشي كاركنان و تعيين دوره هاي آموزشي مورد نياز با توجه به

تحليل سازماني، شغلي و فردي هر يك از كاركنان  

*  پیگیری اخذ کد و مجوز برگزاری کارگاههای آموزشی

*   صدور گواهينامه هاي پايان دوره هاي آموزش كاركنان برطبق ضوابط و مقررات جاری

*  همكاري بادانشگاه در جهت برگزاري دوره هاي آموزشي عمومي كاركنان

*  بررسی وارسال مستندات دوره هاي آموزشي برگزار شده در مرکز بهداشت شهرستان

*  شركت در جلسات كميته توانمندسازی كاركنان دانشگاه

* ساماندهی فایل مدرسین مرکز بهداشت شهرستان کرمان 

* تجمیع عملکرد و هزینه کرد آموزشی مرکز بهداشت شهرستان در دو مقطع ۶ ماهه و متعاقب آن

استخراج شاخصهای برنامه

* تدوین برنامه عملیاتی واحد

* ارزیابی نیازها ، منابع و ظرفیت های آموزش سلامت

* طراحی ، برنامه ریزی ، اجرا و پایش برنامه های آمـوزش سلامـت همگانـی و آمـوزشهای فردی ، خانوادگی و گروهی سلامت

* مدیریت ارزشیابی و تحقیق های مرتبط با آموزش سلامت

* مدیریت آموزش خود مراقبتی در سلامت ، ناخوشی جزئی  بیماری و نظارت بر تـوزیـع و

آمـوزش استفاده از ابزارهای خودمراقبتی برای تمام جمعیت هدف تحت پوشش

* شناسایی امکانات محلی و سازماندهی مردم برای اقدامات اجتماعی حامی سلامت

* نیازسنجی ، برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی مشارکتی مداخلات سلامت محور محلی برای آموزش سلامت همگانی ، آموزش خود مراقبتی و آموزش بیمار از طریق رسانه هـای ارتبـاط جمعـی ، موقعیت های محلی و رسانه های کوچک

* جمع آوری ، پردازش و تحلیل منظم آمار و اطلاعات شاخص ها و تهیـه گزارش های دوره ای از عملکرد فعالیت های آموزش و ارتقای سلامت و پیشنهاد مداخلات بهبود متناسب با مخاطب عام و مدیران

* اجرای سایر برنامه های ملی آموزش و ارتقای سلامت که از سوی وزارت متبوع ابلاغ می شود .

* هماهنگی و اجرای برنامه ملی ارتقای سلامت در محیط کار، مدارس ، دانشگاهها ، پادگان ها ، مساجد ، مراکز ورزشی ، مراکز فرهنگی و هنری