۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

معرفی واحد بهداشت خانواده

 


شهلا عطاالهی

مسئول واحد بهداشت خانواده

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس: 31215786

 

شرح وظایف:

تهیه برنامه جامع عملیاتی سالیانه مناسب با اهداف برنامه و شرایط و مشکلات موجودپیگیری، هماهنگی و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با برنامه سلامت خانواده و شیوه زندگی سالم جهت کلیه پرسنل بهداشتی – درمانی و اقشار مختلف جامعهنظارت، پایش و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه در سطح شهرستانجمع آوری، ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات، آمار و شاخص های مرتبط با برنامهانعکاس فعالیتها، عملکرد و آمار برنامه بصورت فصلی به معاونت بهداشتی

 


 

 

 

 

 


فهیمه امیری دربید

سمت: کارشناس بهداشت خانواده

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس: 31215789

 

شرح وظایف:

اجرای برنامه های آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف -بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرائی در زمینه بهداشت خانواده ودر قالب سیاست های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی -همکاری با مراکز بهداشتی و درمانی در اجرای طرحها و برنامه های مورد نیاز- نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه ها و مقایسه آن با ضوابط و معیارهای تعیین شده -تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد برنامه ها

 


 

 


عصمت سهرابی

سمت: کارشناس واحد بهداشت خانواده-کارشناس سلامت باروری

تحصیلات: کارشناسی

شماره تماس: 31215788

 

شرح وظایف:

تدوين برنامه عملياتي ساليانه -ارائه  مشاوره هنگام ازدواج همراه با تامین کتاب آموزشی برای زوجین -پايش مركز مشاوره هنگام ازدواج - مشاوره فرزند آوری سالم برای زنان واجد شرایط (تک فرزند و  ...) برنامه در مراکز بهداشتی درمانی -برگزاري جلسات آموزشي و كارگاه جهت بهورزان ،كاردانان ، كارشناسان -نظارت و پايش مراكز بهداشتي درماني شهري ، روستايي ، خانه هاي بهداشت و تيم سلامت

 


 

 


اقدس صادقی نژاد

سمت: کارشناس بهداشت خانواده - کارشناس مادران

تحصیلات: کارشناسی

شماره تماس: 31215789

 

شرح وظایف:

تدوين برنامه عملياتي ساليانه- برنامه مشاوره و مراقبت قبل از بارداري- برنامه مراقبت مادران باردار

 


 

 


اکرم خلیلی

سمت:کارشناس واحد بهداشت خانواده-کارشناس کودکان

تحصیلات: کارشناسی

شماره تماس: 31215788

 

شرح وظایف:

تدوين برنامه عملياتي ساليانه كودك سالم ، مانا -برنامه مراقبت كودك سالم-برنامه مراقبت ادغام يافته كودك بيمار ( مانا )  -تشكيل كميته سلامت كودكان -نظارت و پايش مراكز بهداشتي درماني شهري ، روستايي ، خانه هاي بهداشت و تيم سلامت- ورود داده های امار ی برنامه به نرم افزار کشوری و جمع آوري آمار ، بررسي آمار و استخراج شاخص ها- برآورد مصرفی و موجودی مکملها و فرمهای مراقبتی برنامه و پیگیری تامین و توزیع انها

 


 

 


مریم بکتاشی

سمت: کارشناس بهداشت خانواده - کارشناس جوانان

تحصیلات: کارشناسی

شماره تماس: 31215787

 

شرح وظایف:

تدوین برنامه عملیاتی -تعيين شاخص هاي جمعيتي -نظارت،پايش، ارزشيابي مستمر ومداوم ازفعاليتهاي جوانان درمراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه -جمع آوري ،جمع بندي وتحليل اطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به دفترسلامت خانواده وجمعیت معاونت -بررسي وشناخت وضعيت موجود به منظور تعيين نيازها و اولويت ها -همكاري درانجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت جوانان

 


 

 


فریبا نیک پور

سمت: کارشناس واحد بهداشت خانواده-کارشناس نوزادان

تحصیلات: کارشناسی

شماره تماس: 31215787

 

شرح وظایف:

تدوین برنامه عملیاتی برنامه نوزادان -اجرای برنامه اپیک درتلاش  جهت کاهش مرگ و میر نوزادان-نظارت و پايش مراكز بهداشتي درماني شهري ، روستايي ، خانه هاي بهداشت-برگزاری برنامه ها وکارگاه های آموزشی در زمینه سلامت نوزادان-ثبت و پیگیری مداخلات نوزادان-اسخراج و جمع بندی آمار و شاخصهای شهرستانی نوزادان-پیگیری و گزارش مرگ نوزادان

 


 

 


زینت بنی اسد

سمت:کارشناس واحد بهداشت خانواده-کارشناس سلامت باروری

تحصیلات: کارشناسی

شماره تماس : 31215788

 

شرح وظایف:

تدوين برنامه عملياتي ساليانه-ارائه  مشاوره هنگام ازدواج همراه با تامین کتاب آموزشی برای زوجین- پايش مركز مشاوره هنگام ازدواج- مشاوره فرزند آوری سالم برای زنان واجد شرایط (تک فرزند و  ...) برنامه در مراکز بهداشتی درمانی-برگزاري جلسات آموزشي و كارگاه جهت بهورزان ،كاردانان ، كارشناسان-نظارت و پايش مراكز بهداشتي درماني شهري ، روستايي ، خانه هاي بهداشت و تيم سلامت

 


 

 


مریم مظفری

کارشناس واحد بهداشت خانواده -کارشناس برنامه میانسالان

تحصیلات: کارشناسی

تلفن تماس: 31215789

 

شرح وظایف:

تدوين برنامه عملياتي ساليانه- آموزش تغذيه و شيوه زندگي سالم براي ميانسالان ( گروه سني ۲۵ تا ۶۰ ساله )-نظارت و پايش مراكز بهداشتي درماني شهري ، روستايي ، خانه هاي بهداشت و تيم سلامت- جمع آوري و بررسي آمار-اجرای مناسبت هفته ملی سما و صبا- اجرای برنامه پیشگیری و غربالگری  سرطانهای شایع در زنان (پاپ اسمیر و سرطان پستان)

 


 

 


فرحناز یزدان پناه

کارشناس برنامه سالمندان و مربی کلاس آمادگی زایمان

تحصیلات: کارشناسی

تلفن : 31215789

 

شرح وظایف:

تدوين برنامه عملياتي ساليانه- آموزش تغذيه و شيوه زندگي سالم براي سالمندان ( گروه سني بالاتر از ۶۰ سال )- نظارت و پايش مراكز بهداشتي درماني شهري ، روستايي ، خانه هاي بهداشت و تيم سلامت- جمع آوري و بررسي آمار- اجرای برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت سالمندان در برخی مراکز بهداشتی درمانی شهرستان (از سال۹۴) -اجرای مناسبت هفته ملی سلامت سالمندان- برگزاری برنامه ها و کارگاههای اموزشی در زمینه سلامت سالمندان برای پرسنل