۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

معرفی واحد تغذیه 

 


خانم پوران حدیدی

مسئول واحد تغذیه

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس: 31215769

 

 

شرح وظایف:

هماهنگی برنامه های مادران باردار و شیرده ،بنیاد علوی - برنامه کودکان اختلال رشد 6 ماه تا 59 ماهه کمیته امداد - مکمل یاری دانش آموزان مدارس - برنامه tot , ...

 


 

 


خانم اعظم غنی زاده

جانشین مسئول واحد تغذیه

تحصیلات: کارشناسی

شماره تماس: 31215769

 

شرح وظایف:

بنیاد علوی - کمیته امداد - مکمل یاری مدارس - نظارت بر کار کارشناسان تغذیه مراکز جامع -روستا مهدها 

 


 

 


خانم راضیه پور جمالی

کارشناس واحد تغذیه

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس: 31215769

 

شرح وظایف:

بنیاد علوی - کمیته امداد - مکمل یاری مدارس - نظارت بر کار کارشناسان تغذیه مراکز جامع- روستا مهدها 

 


خانم سنا سنجری بنستانی

کارشناس واحد تغذیه

تحصیلات: کارشناسی

شماره تماس: 31215769

 

شرح وظایف:

بنیاد علوی - کمیته امداد - مکمل یاری مدارس - نظارت بر کار کارشناسان تغذیه مراکز جامع- روستا مهدها 

 


شرح وظایف واحد: 

 

* هماهنگي برنامه مشارکتی - حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره)

*هماهنگی برنامه یک وعده غذای گرم روستامهد ها

*هماهنگی برنامه آهن یاری مدارس

* هماهنگی برنامه ید سنجی

* مشاوره تغذیه زنان باردار و کودکان

* هماهنگی برنامه حمایتی زنان باردار و شیرده (بنیاد علوی)