۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

معرفی واحد آمار 

 


خانم حسنی جهانشاهی

مسئول واحد آمار

تحصیلات :کارشناسی

تلفن: 31215773

 


 

 


خانم زهرا محمدی بازرگان

کارشناس آمار

تحصیلات :تکنسین دارویی

تلفن: 31215773

 


 

 


خانم نسرین قربانی

کارشناس واحد آمار

تحصیلات : بهیاری

تلفن: 31215773

 


 

 


خانم سحر احمدی نژاد

کارشناس واحد آمار

تحصیلات :کارشناسی

تلفن: 31215773

 


 

 


خانم طاهره نیکپور

کارشناس واحد آمار

تحصیلات :دیپلم

تلفن: 31215773

مسئول دفتر توزیع فرم ها

 


شرح وظایف  کلی واحد آمار:

ثبت كامپيوتري آمارهاي ماهيانه ، فصلي ، ششماهه و ...       

* آمارهاي ماهيانه : مرگ و مير ، مراجعين سرپایی

*ثبت موارد مرگ و میر شهرستان کرمان در سامانه نظام ثبت مرگ

* رفع نقص آمارهاي رسيده از مراكز

* کد گذاری موارد مرگ و میر شهرستان کرمان

ارسال به موقع آمارها به استان

* تجزيه و تحليل آمارها و تهيه عملكرد 

* پيگيري براي چاپ فرم ها ( ۵۵ فرم) ، دفاتر (۱۰ دفتر ) ، كارتها ( ۵ كارت ) و پوشه خانوار

* توزيع فرم ها و دفاتر و كارتها و پوشه خانوار بين مراكز  

* آموزش دانشجويان و نيروهاي طرحي

* و ساير كارها متفرقه