۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

معرفی واحد بهورزی 

 

 


خانم مهین مومنی 

مسئول آموزشگاه بهورزی

تحصیلات :کارشناسی ارشد

 


 

 


خانم فیروزه دادرس

مربی مامایی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

 


 

 


خانم فروغ علی نژاد

مربی بیماری ها

تحصیلات: کارشناسی ارشد

 


 

 


خانم نرگس شمس الدین سعید

مربی بیماری ها

تحصیلات :کارشناسی ارشد

 


 

 


خانم مریم ثمررخی

مربی بهداشت محیط

تحصیلات: کارشناسی ارشد

 


 

 


خانم عالمه پیدایش

مربی بهداشت خانواده

تحصیلات: کارشناسی

 


شرح وظایف مرکز آموزش بهورزی

الف: پذيرش و آموزش 

 

توجيه برنامه در روستاهاي اصلي و قمر هر خانه بهداشت و جلب همكاري مردم شوراي اسلامي ، معتمدان محلي و غيره

برقراري ارتباط با خانواده ها و جستجوي نفرات واجد شرايط براي ارائه خدمات بهداشتي درماني و توجيه ارزش اين خدمات

تنظيم و نشر آگهي پذيرش بهورز بومي در روستاهاي مورد نظر

جمع آوري مدارك مورد نياز داوطلبان و تنظيم پرونده براي آنان

برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه براي انتخاب نفرات برتر از بين داوطلبان بومي هر محل و معرفي آنان به هسته گزينش

اعلام اسامي پذيرفته شدگان براي ثبت نام وتكميل پرونده در مركز آموزش بهورزي

فراهم نمودن تسهيلات لازم براي سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود به مركز آموزش بهورزي

تامين امكانات رفاهي دانش آموزان

برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش نظري عملي و كار آموزي و تربيت حضور فعال و مستمر مربيان در كليه مراحل آموزشي

انجام امتحانات هر پايه در طول دوره بهورزي

تامين محيط سالم اجتماعي براي دانش آموزان در حال تحصيل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان

ارائه گزارش پيشرفت برنامه هاي رئيس مركز بهداشت شهرستان

برپايي اردوهاي فعالي علمي ، فرهنگي ، تفريحي دانش آموزان بهورزي در معيت مربيان

 

ب: باز آموزي و نظارت

 

پايش وارزشيابي علمي خانه هاي بهداشت به همراه تیم پایش مرکز بهداشت به منظور تعيين نيازهاي آموزشي بهورزان

همکاری با مرکز بهداشت دراستخراج و تجزيه وتحليل  نتايج نيازسنجي ها و اولويت بندي آموزشي بهورزان

تدوين ، تنظيم و اجراي برنامه هاي بازآموزي بهورزان با مشاركت ساير واحدهاي بهداشتي بر اساس نيازسنجي ها

ازشيابي مستمر برنامه هاي بازآموزي بهورزان با مشاركت ساير واحدهاي بهداشتي

تنظيم ، اجرا و ارزشيابي برنامه بازآموزي كاردانهاي ناظر مراكز بهداشتي درماني با مشاركت مركز بهداشت شهرستان

 

ج : سایر وظایف

 

 تدوين ، تنظيم و اجراي دوره هاي آموزشي جهت كاركنان در بدو خدمت با مشاركت مركز بهداشت

مشاركت با مركز بهداشت شهرستان در برگزاري دوره هاي آموزش پزشكي جامعه نگر

شركت و حضور فعال در جلسات آموزشي و بازآموزي مركز بهداشت شهرستان و استان و كميته هاي مرتبط با آموزش در شهرستان

شركت و حضور فعال در تيم هاي نظارتي مركز بهداشت شهرستان

تشكيل جلسات شوراي مربيان به صورت ماهيانه و بررسي وضعيت دانش آموزان بهورزي

تشكيل جلسات شوراي بهورزي شهرستان با حضور نمايندگان بهورزان و بررسي مشكلات خانه ها و مراكز و 

انعكاس مشكلات استاني و كشوري به مركز بهداشت استان مشارکت در کمیته های آموزشی و اجرایی مرکز 
بهداشت شهرستان .

 مشارکت در امور فنی بهورزان ( ارشیابی سالیانه - ارتقای شغلی – تغییر عنوان و......)

 همکاری با فصلنامه بهورز ، تهیه و جمع آوری مطالب آموزشی مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفت