۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

معرفی واحد فنی و ساختمان

 


شرح وظایف:

 

 

1-      طراحی و ترسیم نقشه های معماری مراکز

2-      نظارت بر طرح های عمرانی مراکز شهری و روستایی و خانه های بهداشت روستایی

3-      نظارت بر تعمیرات مراکز شهری و روستایی و خانه های بهداشت روستایی

4-      پیگیری و هماهنگی امور ساختمانی با دفتر فنی دانشگاه (احداث و تعمیرات )

5-      انجام امور محوله