۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

معرفی واحد گسترش

 


دکتر سید مسعود موسوی

مسئول واحد گسترش

دکترای حرفه ای با مدرک MPH

شماره تماس :32113011

 


 

 


دکتر شهره یزدانپناه

جانشین مسئول واحد گسترش

دکترای حرفه ای

شماره تماس :31215824

 


 

 


خانم هما جمعه زاده

سمت: کارشناس واحد

کارشناسی 

شماره تماس :31215834

 


 

 


خانم اقدس زینلی

سمت : کارشناس واحد گسترش

مدرک تحصیلی کارشناسی

شماره تماس : 31215834

 

شرح وظایف:

 امور پزشک خانواده

 


 

 


خانم سمیه غزنوی

سمت: کارشناس واحد گسترش

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 32113011

 

شرح وظایف:

امور پزشک خانواده و نیروی انسانی

 


 

 


خانم فاطمه نظری

سمت: کارشناس واحد گسترش

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

شماره تماس: 32123478

 

شرح وظایف: 

امور مربوط به طرح تحول سلامت

 


 

 


شهناز شهدادی

سمت: کارشناس واحد

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 32123478

 

شرح وظایف:

امور مربوط به طرح تحول سلامت و امور پزشک خانواده و سامانه سیب

 


 

 


روح انگیزارجمندی

سمت: کارشناس واحد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: 32123478

 

شرح وظایف:

طرح تحول سلامت و امور مربوط به جمعیت

 


 

 


شرح وظایف واحد:

* بررسی نیاز نیروی طرحی واحدهای  مربوطه وارسال اعلام نیاز به معاونت بهداشتی در ابتدای هرماه و 

توزیع  نیروهای طرحی و ما با هماهنگی واحدهای مربوطه 

* پوشش کشیک پزشکان و سایر نیروهای شاغل در اورژانس های مناطق تابعه   

* بررسی نیازهای تعمیراتی و تجهیزاتی مراکز تابعه واعلام به معاونت بهداشتی وهماهنگی جهت

 جایگزینی پزشک و مامای جانشین در مواقع مرخصی پزشک وماما به تعداد روزها* 

 تهیه و اجرای برنامه زمانبندی پایش عملکرد مراکزمجری برنامه پزشک خانواده باهماهنگی واحد *

نقلیه،بهداشت  خانواده ، پیشگیری،اموردارویی وارسال پسخوراند به واحدهای پایش شده 

* اعلام تغیرات و جابجایی های مربوط به برنامه پزشک خانواده به حسابداری جهت پرداخت حقوق

 پوشش مراکز مجری پزشک خانواده به تعداد توسط پزشک جانشین وتوسط پزشک دوم مرکز وتوسط 

پزشکان اورژانس و ماما جانشین در مواقع مرخصی ماماهای شاغل در برنامه 

محاسبه جمعیت و کیلومتر مسافت های تحت پوشش تیم سلامت جهت محاسبه حقوق پزشک وماما شاغل در*

برنامه پزشک خانواده

*عقد قرارداد با داروخانه خصوصی جهت ارائه خدمات دارویی بیمارستان و کلینیک جهت ارائه خدمات

پاراکلینیکی و ویزیت

 *تحویل فرمهای اطلاعاتی روستا از مراکز توسط کاردانها به واحد گسترش و کنترل نهایی فرمها و سپس ثبت

اطلاعات روستا و شهر در برنامه .HNIS

 تحویل زیجهای حیاتی از مراکز وکنترل نهایی توسط کارشناسان واحد و تحویل به معاونت بهداشتی وثبت در *

برنامه وسپس تحویل زیجهای بروز شده از معاونت بهداشتی و تحویل به مراکز

* توزیع زیج حیاتی جدید به مراکز جهت ثبت اطلاعات جمعیتی و بروز کردن اطلاعات جمعیتی در برنامه

* فرخوان پزشکان جهت مراکز بدون پزشک مجری پزشک خانواده واستقرار پزشک در مرکز

* محاسبه جمعیت شهری و روستایی مراکز تابعه براساس اطلاعات جمعیتی اعلام شده و تفکیک گروهای 

سنی

*بازدید مشترک واحد گسترش و بیمه خدمات درمانی جهت پایش پزشکان خانواده

* جمع آوری آمار ماهیانه و آمارسه ماهه مجری برنامه پزشک خاواده کنترل و بررسی ورفع اشکال آمار 

جهت ثبت سیستم وارسال آمار از طریق ایمیل به معاونت بهداشتی 

* اعلام روزانه عدم حضور پزشکان وماماهای شاغل در برنامه اداره بیمه خدمات درمانی

* تأمین نیروی انسانی جهت مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی و تابعه

* تأمین منابع, تجهیزات پزشکی و اداری, ساختمانی و نیروی انسانی لازم جهت مراکز