۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

 

 

 

معرفی واحد خدمات و پشتیبانی

 


خانم فاطمه شبانی

کارمند آبدارخانه

تحصیلات :سیکل

تلفن تماس: 31215771

 

شرح وظایف:

انجام امورمحوله و همکاری با واحد هی ستادی در امور خدماتی

 


 

 


خانم مریم کوثری

نیروی خدمات مرکزبهداشت

تحصیلات :سیکل

تلفن تماس :31215771

 

شرح وظایف:

انجام امورمحوله و همکاری با واحد هی ستادی در امور خدماتی

 


 

 

 


آقای مسلم رخشا

نیروی خدمات مرکز بهداشت

تحصیلات : دیپلم

تلفن تماس: 31215771

 

شرح وظایف:

انجام امورمحوله و همکاری با واحد هی ستادی در امور خدماتی

 


 


آقای جواد دوست محمدی

نیروی آبدارخانه و خدمات مرکز بهداشت

تحصیلات : دیپلم

تلفن تماس: 31215771

 

شرح وظایف :

امور وحوله - نگهبانی مرکز بهداشت