۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

معرفی مسئول امور اداری مرکز بهداشست شهرستان کرمان

 


 آقای مهدی جاویدی

مسئول امور اداری مرکز بهداشت شهرستان

تحصیلات: کارشناسی ارشد

تلفن تماس: 31215809

 


 

 

 


آقای عباس زنگی آبادی

جانشین مسئول امور اداری

تحصیلات : کارشناسی

تلفن تماس: 31215809

 


 

 


خانم زبیده زمانی بابگهری

کارشناس امور اداری

تحصیلات :کارشناسی

تلفن تماس: 31215809