۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

معرفی  واحد روابط عمومی

 


آقای عباس حسام عارفی

مسئول روابط عمومی

تحصیلات فوق لیسانس

تلفن تماس: 31215804

 


 

 


آقای حسین عسکرزاده

جانشین مسئول روابط عمومی

تحصیلات کارشناسی

تلفن تماس :31215804

 

 


 

 


خانم زهره محمدی

کارشناس امور خبری 

تحصیلات کارشناسی

تلفن تماس : 31215804